wsse-poznanZadziwiającym jest fakt, że większość społeczeństwa doskonale wie, że palenie jest szkodliwe, a mimo to 39% mężczyzn i 23% kobiet nadal codziennie pali papierosy.
Niepokojącym zjawiskiem jest to, że palenie rozpoczyna już młodzież w wieku szkolnym. Dlatego tak ważne jest przekazanie jej informacji n/t szkodliwości palenia tytoniu i wykształcenie postaw asertywnych wobec tego zjawiska.
Dzieci, młodzież, kadrę pedagogiczną szkół, a także rodziców i opiekunów zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą programową :

 • Znajdź właściwe rozwiązanie

  wsse-poznanProgram „Znajdź właściwe rozwiązanie skierowany został do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III szkół gimnazjalnych. Jego celem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.
  Cele szczegółowe to zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

  Koordynatorami programu są:
  Główny Inspektorat Sanitarny na poziomie krajowym, wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno–epidemiologiczne, a także wytypowani koordynatorzy w szkołach.
  Realizacja programu opiera się na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych z uczniami według zaproponowanych scenariuszy zajęć:

  Zajęcia 1. Poznajmy się bliżej
  Zajęcia 2. Laboratorium ciała
  Zajęcia 3. Naucz się mówić „nie”
  Zajęcia 4. Znajdź właściwe rozwiązanie
  Zajęcia 5. Uwierz w siebie

  Program wyposażony jest w poradnik „Znajdź właściwe rozwiązanie” zawierający scenariusze zajęć
  z młodzieżą wraz z załącznikami oraz list do rodziców. Poradnik zawiera także wiele cennych wskazówek metodycznych dla realizatorów.
  Materiały edukacyjne do pobrania :
  - poradnik /do pobrania/,
  - poradnik - okładka /do pobrania/

   

 • Bieg po zdrowie

  bieg po zdrowieProgram edukacyjny „Bieg po zdrowie”.
  Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego rozpoczęła w listopadzie 2016 roku realizację programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”. Został on zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka. W roku szkolnym 2016/2017 program będzie realizowany wśród uczniów 300 klas IV szkół podstawowych województwa wielkopolskiego oraz ich rodziców i opiekunów.

  Główne cele programu:
  - opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  - pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  - zwięk¬szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon¬tekście szkodliwości palenia papierosów.

  Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane będą za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, oraz ulotkę informacyjną dla rodziców.

  Podczas zajęć dzieci będą:
  - dyskutować,
  - wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
  - przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
  - liczyć koszty palenia papierosów,
  - pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
  - tworzyć komiks z bohaterami programu.

  Nagrane zostały również filmy edukacyjne z udziałem psychologów oraz autorów programu. Pierwszy cykl to trening umiejętności wychowawczych zaprezentowanych przez Panią Dominikę Ambroziewicz-Wnuk, psychologa z Centrum Busola. W cyklu pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz – psycholog z Centrum Busola. Film z udziałem autorów programu - Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą poświęcony został założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej
  pt. „Bieg po zdrowie”.

  Filmy umożliwiają:
  - szybkie i łatwe zapoznanie się z programem,
  - poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci,
  - poznanie sposobów komunikowania się z dzieckiem,
  - poznanie sposobów radzenia sobie z uzależnieniami dzieci,
  - skłonienie do refleksji i przemyśleń.

  Nagrania są dostępne dla wszystkich na kanale youtube Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Informacje o nowościach będą pojawiać się na facebooku GIS-u oraz WSSE w Poznaniu.

 • Nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995

  paragraf wsse

  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów (art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia"), przesyłamy zaprojektowany przez Główny Inspektorat Sanitarny nowy wzór znaku zakazu palenia.

  Od 8 września obowiązują nowe przepisy w związku ze zmianą Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Najważniejsze dotyczą papierosów elektronicznych które traktowane są jak wyroby tytoniowe. Ustawa wprowadza zakaz udostępniania i sprzedaży papierosów elektronicznych i pojemników z płynem osobom poniżej 18 lat. W przypadku wątpliwości co do wieku, sprzedawca będzie mógł zażądać dokumentu potwierdzającego wiek. Nie będzie też można kupić e-papierosów i pojemników zapasowych w automatach.

  Ustawa wprowadza również ograniczenia co do miejsc palenia, tak jak wy przypadku wyrobów tytoniowych zakaz obowiązuje w miejscach publicznych czyli między innymi na przystankach, w placówkach medycznych oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych. Wprowadzono również zakaz sprzedaży na odległość (np. przez internet) wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów oraz pojemników z płynem zawierającym nikotynę do ponownego ich napełniania.

  Osobom, które nie będą stosowały się do zakazu palenia w miejscach publicznych grozi grzywna w wysokości do 500 zł.

   

   

  pdfNowy znak "ZAKAZ PALENIA" do pobrania

 • Nie pal przy mnie, proszę

  wsse-poznanProgram edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” skierowany został do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest zachęcanie do niepalenia oraz wykształcenie u dzieci umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

  Cele szczegółowe:
  Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
  Uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
  Uwrażliwienie na szkodliwość dymu papierosowego.
  Omówienie problemu biernego palenia.
  Wykształcenie u dzieci umiejętności asertywnego reagowania wobec osób, które przy nich palą papierosy.
  Program zakłada przeprowadzenie jednego spotkania warsztatowego dla rodziców oraz pięciu spotkań warsztatowych dla dzieci. Warsztat dla rodziców odbywa się przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi. Po prezentacji programu omawia się trzy tematy: przyczyny podejmowania prób palenia tytoniu przez dzieci i młodzież, fazy uzależnienia od tytoniu oraz skutki biernego palenia.

  Warsztaty dla dzieci obejmują następujące tematy:
  Co to jest zdrowie?
  Od czego zależy nasze zdrowie?
  Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
  Nie pal przy mnie, proszę.
  W zajęciach wykorzystuje się różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci: „burzę mózgów”, krzyżówki, układanki, „narysuj i napisz”, dramę, pracę w grupach i ćwiczenia oddechowe.

  Program wyposażony jest w materiały:

  Poradnik dla edukatora

  Okładka
  Poradnik
  Plakat

 • Czyste powietrze wokół nas

   

  dino

    RAMOWE ZAŁOŻENIA

  REALIZACJI PRZEDSZKOLNEGO

  PROGRAMU EDUKACJI        
    ANTYTYTONIOWEJ

  „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

                Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli  i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

  Cele główne programu:

  • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
  • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

  Cele szczegółowe:

  • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów oraz różnych rodzajów dymów – „wydobycie” dymu tytoniowego,
  • Zwiększenie świadomości dzieci na temat szkodliwości dymu papierosowego,
  • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

  Adresaci programu:

  • dzieci w wieku 5,6 lat, uczęszczające do szkół i przedszkoli,
  • rodzice i opiekunowie.

  Realizatorzy i uczestnicy programu:

  • dyrekcja i pracownicy przedszkola/szkoły,
  • władze lokalne wg potrzeb i możliwości.

  Partnerzy Programu na poziomie krajowym:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu,
  • Rzecznik Praw Obywatelskich.

  Zadania dla realizatorów programu:

  • przekazanie informacji o założeniach programu pracownikom przedszkola/szkoły (przedszkolny/szkolny koordynator programu),
  • poinformowanie rodziców o wprowadzeniu programu do przedszkola/szkoły (dyrekcja placówki, nauczyciele ),
  • przeprowadzenie zajęć z dziećmi (nauczyciele wychowania przedszkolnego),

  -        Zajęcia I – „Wycieczka”,

  -        Zajęcia II – „Co i dlaczego dymi?”,

  -        Zajęcia III – „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”,

  -        Zajęcia IV – „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”,

  -        Zajęcia V – „Jak uniknąć dymu papierosowego?”

  • podsumowanie działań: spotkanie podsumowujące realizację programu w placówce z udziałem rodziców, organizacja imprez w środowisku lokalnym wg potrzeb i możliwości,
  • wypełnienie druku sprawozdawczego i przesłanie go do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile.

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Uwzględniono następujące aspekty pracy warsztatowej:

  1. metody aktywizujące – stanowią zachętę dla dzieci do aktywnego sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, także własnych wartości, postaw.

  W programie zastosowano następujące metody aktywizujące:

  - wycieczka

  - narysuj i napisz - diagnoza wiedzy,

  - „burza mózgów” – dzieci mówią co dymi, dlaczego dymi,

  - ćwiczenia respiracyjne – oddychanie w różnych zdrowych miejscach,

  - drama – zabawa w kwiatki,

  - piosenka – postać smoka Dinka,

  - zabawa w pociąg - ilustracje do historyjki,

  - znaczki – „NIE PAL PRZY MNIE”.

  2. praca w małych grupach - dzieci współpracują ze sobą, prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę. Ta forma pracy jest szansą do zaktywizowania dzieci nieśmiałych oraz treningu asertywności.

  3. wspierająca rola nauczyciela - nauczyciel, który zamierza aktywizować dzieci, powinien mieć świadomość konieczności koncentracji na dziecku, a w związku z tym przyjmuje rolę doradcy, koordynatora, który wspiera dziecko w działaniu.

  W ramach programu "Czyste powietrze wokół nas" przygotowano materiały:    

  broszurę ze scenariuszami zajęć dla dzieci i rodziców, plakat, karty pracy.

  Do pobrania:

  - Broszura dla nauczycieli,

  - Plakat,

  - Karty pracy: kwiatek nr 1, kwiatek nr 2, kwiatek nr 3, wizerunek Dinka, labirynt, ramki do    
  kolorowania, różnice,

  - Druk sprawozdawczy. 

   Pomocy osobom palącym chcącym zerwać z nałogiem palenia tytoniu udzielają poradnie zajmujące się profilaktyką i terapią uzależnienia od tytoniu oraz lekarze rodzinni. Osoby uzależnione mogą również zadzwonić do Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym, nr tel. 801 108 108.

  Oprac. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile,

             Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

   

  wsse-poznan

   

Uczniów V klas szkół podstawowych już od 16 lat zapraszamy do udziały w konkursie „Palić – nie palić. Oto jest pytanie”. Natomiast uczniów szkół gimnazjalnych zapraszamy do udziału w projekcie „ Młodzieżowych Liderów Zdrowia - kontra tytoń”.
Ponadto organizujemy akcje skierowane do ogółu społeczeństwa: Światowy Dzień bez Tytoniu oraz Światowy Dzień Rzucania Palenia.
Wszystkie te działania wpisują się w realizację Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014 – 2018.

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne

Konkursy

Konkursy

Światowy dzień bez tytoniu

Światowy dzień bez tytoniu

Światowy dzień rzucania palenia

Światowy dzień rzucania palenia

Światowy dzień walki z rakiem

Światowy dzień walki z rakiem

E-papierosy

E-papierosy

Ustawa o zakazie palenia

Ustawa o zakazie palenia