Wykaz sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Pile.

 • Sekcja Kadr i Szkoleń

  Sekcja Kadr i Szkoleń 
  kierownik: mgr Beata Ptaszyńska 
  tel. 67 351 98 63;
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Do zadań Sekcji Kadr i Szkoleń należy w szczególności:

  1. prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, rejestru wydanych legitymacji służbowych i pozwoleń na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych oraz kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych;

  2. kontrola przestrzegania regulaminu pracy Powiatowej Stacji;

  3. prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych;

  4. analiza stanu zatrudnienia;

  5. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników
  i członków ich rodzin;

  6. prowadzenie rejestrów szkoleń i narad zewnętrznych pracowników;

  7. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników;

  8. prowadzenie rejestru upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

  9. prowadzenie rejestru upoważnień do czynności kontrolnych;

  10. przygotowanie materiałów dotyczących regulacji płac, awansowania pracowników, nabycia uprawnień do dodatków stażowych, dodatków specjalnych, nagród jubileuszowych;

  11. współudział w planowaniu zatrudnienia i funduszu płac;

  12. organizowanie praktyk i staży dla uczniów, studentów;

  13. prowadzenie spraw socjalno-bytowych w zakresie planowania i wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przygotowywanie dokumentacji i decyzji w trakcie załatwiania wniosków pracowników.

 • Sekcja Epidemiologii

   

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
  Sekcja Epidemiologii
  al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

  kierownik: mgr Elżbieta Halla
  tel. 67 35 19 874
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Do zadań Sekcji Epidemiologii należy w szczególności:

  1. Nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie.
  2. Nadzór nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń.
  3. Nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych.
  4. Przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.
  5. Przeprowadzanie czynności przeciwepidemicznych mających charakter konsultacji przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych;
  6. Monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości ze szczepień ochronnych.
  7. Prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych.
  8. Sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego powiatu.
  9. Sporządzanie raportów i meldunków o zakażeniach, zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia.
  10. Prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości dotyczącej zakażeń, zachorowań na choroby zakaźne i zatruć.
  11. Udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego.

  Ważne informacje

  Ważne informacje

  Choroby zakaźne

  Choroby zakaźne

  Formularze

  Formularze

 • Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

   

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
  Sekcja Higieny Żywności i Żywienia
  al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

  kierownik: mgr inż. Magdalena Karpowicz
  telefon: 67 35 19 873, 67 35 19 870
  fax: 67 35 19 871
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje zadania z zakresu urzędowej kontroli żywności działając na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, prowadząc bieżący nadzór nad zakładami produkującymi żywność oraz wprowadzającymi ją do obrotu, środkami transportu, kosmetykami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością

  I. Do zadań Sekcji Higieny Żywności i Żywienia należy w szczególności:
  1. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
  2. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.);
  3. ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń;
  4. sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
  5. udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
  6. prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
  7. przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;
  8. sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
  9. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
  10. wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;
  11. wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu;
  12. prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
  13. pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
  14. podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków;
  15. prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych;
  16. prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym.
  Wzory wszystkich wniosków znajdują się w zakładce: „Pliki do pobrania"

  Telefony:

  (67) 351 98 73
  (67) 351 98 70
  fax (67) 351 98 71
  e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Przyjmowanie interesantów:
  godz. 8.30 – 15.05 pok. nr 8

  Dyżur grzyboznawcy lub klasyfikatora grzybów:
  W okresie grzybobrania od poniedziałku do piątku
  godz. 7.30 - 10.00 pok. nr 8

  Informacje dla interesantów

  Informacje dla interesantów

  Ważne informacje

  Ważne informacje

  Bezpieczeństwo żywności

  Bezpieczeństwo żywności

 • Sekcja Higieny Pracy

   

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
  Sekcja Higieny Pracy
  al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

  kierownik: mgr inż. Katarzyna Derezińska
  tel. 67 351 98 44
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy w szczególności:

  1)    prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;
  2)    nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;
  3)    nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:

  a)    substancji chemicznych i ich mieszanin,
  b)    produktów biobójczych,
  c)    prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  d)    środków ochrony roślin,
  e)    substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
  4)    nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
  a)    występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  b)    występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  c)    stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  d)    usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  e)    bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   w   obiektach   prowadzących   prace   z   organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w ramach zamkniętego użycia GMO,
  f)    klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);

  5)    nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);
  6)    udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;
  7)    prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;
  8)    współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP).

  O nas

  O nas

  Ważne informacje

  Ważne informacje

 • Sekcja Higieny Komunalnej

   

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
  Sekcja Higieny Komunalnej
  al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

  kierownik: mgr Maria Magdalena Szymała-Kasowska
  tel. 67 351 98 79; 67 351 98 86
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej w należy w szczególności:

   

  1)    kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego
  obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji
  publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:

  a)    podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  b)    obiektów i środków transportu publicznego,
  c)    obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
  d)    miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
  e)    obiektów usługowych;

  2)    nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej;
  3)    prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:

  a)    sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
  b)    kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
  c)    sporządzanie raportów i komunikatów,
  d)    prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
  e)    szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz, 0 prowadzenie bazy danych Woda-Excel;

  4)    wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5)    nadzór nad basenami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach;
  6)    konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i metod uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i do celów rekreacyjnych;
  7)    opracowywanie informacji i ocen dotyczących:

  a)    jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz w basenach,
  b)    stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu;

  8)    zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych, badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji i wyników kontroli prowadzonych przez Oddział Laboratoryjny;
  9)    koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
  10)    wydawanie opinii sanitarnych dotyczących spełnienia wymogów pod względem sanitarno-higienicznym i technicznym dla pomieszczeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą celem ich rejestracji;
  11)    nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków.

   

   

  Pływalnie i Kąpieliska

  Monitoring wody

   

 • Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

   

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
  al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

  Kierownik: mgr inż. Marta Barełkowska 
  tel. 67 351 98 58,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Zalecenia GIS >>koronawirus COVID-19 >> Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS


  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzi kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku, a w szczególności:
  a) sprawuje bieżący nadzór sanitarny w placówkach nauczania i wychowania oraz na uczelniach wyższych,
  b) nadzoruje przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych w odniesieniu do:

  -  pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach nauczania i wychowania,
  -  ergonomii stanowisk pracy uczniów i dzieci przedszkolnych (dostosowanie mebli do wzrostu dziecka),
  -  higieny pracy umysłowej uczniów (ocena rozkładów zajęć lekcyjnych),
  - substancji i preparatówchemicznych w szkolnych pracowniach chemicznych,
  -  placówek i sposobu organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.

  Oceny:

  Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu pilskiego w 2020 roku
  Ocena warunków higieniczno-sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu pilskiego w 2019 roku

    

   

  Wypoczynek

  Wypoczynek

  Wytyczne dla sal zabaw

  Wytyczne dla sal zabaw

  Ergonomia stanowiska pracy ucznia

  Ergonomia stanowiska pracy ucznia

  Higiena rąk

  Higiena rąk

  Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

  Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

  Problematyka wszawicy

  Problematyka wszawicy

  Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

  Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

  Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

  Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

  Odpowiedzi na pytania dotyczące palenia tytoniu

  Odpowiedzi na pytania dotyczące palenia tytoniu

  Wytyczne dla udostępniania wody wodociągowej w placówkach nauczania i wychowania

  Wytyczne dla udostępniania wody wodociągowej w placówkach nauczania i wychowania

  Zalecenia dotyczące spożywania wody przez uczniów

  Zalecenia dotyczące spożywania wody przez uczniów

  Stanowisko GIS w sprawie szczotkowania zębów

  Stanowisko GIS w sprawie szczotkowania zębów

  Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w sprawie zaleceń dotyczących opieki nad uczniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym zapobiegania zakażeniom dróg oddechowych

  Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka w sprawie zaleceń dotyczących opieki nad uczniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym zapobiegania zakażeniom dróg oddechowych

  Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

  Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

  Prezentacja Ministra Edukacji Narodowej: Bezpieczny powrót do szkół

  Prezentacja Ministra Edukacji Narodowej: Bezpieczny powrót do szkół

  Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

  Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

 • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

   

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
  Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
  Kierownik: mgr inż. Ireneusz Białek


  al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

  tel. 67 351 98 42
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Loading...


  Wnioski i formularze w dziale "Pliki do pobrania"
   

 • Sekcja Administracyjna

   

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
  Sekcja Administracyjna
  al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła


  kierownik: mgr  Elżbieta Frukacz
  tel. 67 351 98 49; 67 351 98 88
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Do zadań Sekcji Administracyjnej należy w szczególności:

  Do zadań Sekcji Administracyjnej należy w szczególności:
  1)    organizowanie usług zewnętrznych w zakresie administracyjno-biurowym;
  2)    prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia majątku stałego i ruchomego oraz odpowiedzialności cywilnej;
  3)    zaopatrywanie komórek organizacyjnych w artykuły biurowe, środki czystości, odzież ochronną i roboczą;
  4)    prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci;
  5)    prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
  6)    prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacyjnych;
  7)    prowadzenie spraw związanych z ruchem majątku Powiatowej Stacji, jego ewidencją i inwentaryzacją;
  8)    realizowanie zamówień prasy, książek, biuletynów, norm po akceptacji Dyrektora Powiatowej Stacji;
  9)    prowadzenie archiwum zakładowego i nadzór nad prowadzeniem archiwizacji dokumentacji;
  10)    utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym obiektu budowlanego będącego w zarządzaniu Powiatowej Stacji, poddawanie okresowym kontrolom oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego;
  11)    zapewnienie sprawności działania sprzętu, aparatury i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Powiatowej Stacji, a dla sprzętu laboratoryjnego legalizacji, walidacji i wzorcowania;
  12)    organizacja usług związanych z ochroną majątku Powiatowej Stacji;
  13)    nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, wewnętrzną siecią informatyczną, nad bezpieczeństwem systemów informatycznych;
  14)    zabezpieczenie przewozu drogowego osób lub rzeczy w ramach prowadzonej działalności Powiatowej Stacji;
  15)    realizowanie procedur dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym udział w pracach komisji przetargowych oraz przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji przetargowej;
  16)    planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
  17)    przeprowadzanie przetargów dotyczących zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowej Stacji.

   

 • Sekcja Ekonomiczna

   

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
  Sekcja Ekonomiczna
  al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

  kierownik: Główna Księgowa Grażyna Janaczek
  tel. 67 351 98 61
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Do zadań Sekcji Ekonomicznej należy w szczególności:
  1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223);
  2. Prowadzenie księgowości materiałowej, rozliczanie inwentur;
  3. Prowadzenie kasy;
  4. Wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem prawidłowości opisów merytorycznych, legalności operacji i zgodności rachunkowej przed dokonaniem zapłaty;
  5. Ewidencja i rozliczanie dochodów budżetowych;
  6. Wysyłanie upomnień w ramach windykacji należności;
  7. Wystawianie tytułów wykonawczych;
  8. Opracowywanie dokumentów umorzeniowych względnie odroczeń lub rozłożenia należności na raty;
  9. Rozliczanie inwestycji;
  10. Opracowywanie i aktualizacja planów finansowych;
  11. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wydatków finansowych, dochodów budżetowych oraz działalności pozabudżetowej Powiatowej Stacji;
  12. Sporządzanie analiz z wykonania budżetu, dochodów budżetowych oraz działalności pozabudżetowej;
  13. Sporządzanie bilansu Powiatowej Stacji;
  14. Sporządzanie na nośnikach elektronicznych list wynagrodzeń pracowników i prowadzenie kart wynagrodzeń;
  15. Sporządzanie raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych;
  16. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, porodowych oraz ich rozliczanie;
  17. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do ustalania rent i emerytur dla pracowników Powiatowej Stacji w tym obliczanie kapitału początkowego;
  18. Obsługa budżetu Powiatowej Stacji w systemie TREZOR;
  19. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonania budżetu.

   

 • Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

  Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
  kierownik: mgr Alicja Krzyżanowska
  tel. 67 351 98 41;
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy w szczególności:

   

  1)    inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
  2)    pobudzanie aktywności prozdrowotnej jednostki i społeczeństwa na rzecz zdrowia, propagowanie zasad zdrowego stylu życia;
  3)    wdrażanie, monitoring i ocena realizowanych działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
  4)    promowanie działań zmierzających do:

  1. zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, zakaźnym i nowotworowym,
  2. ograniczania próchnicy zębów i chorób przyzębia,
  3. zmniejszania rozpowszechnienia palenia tytoniu,
  4. poprawy sposobu żywienia ludności,
  5. zwiększania aktywności fizycznej ludności;

  5)    organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych;
  6)    opracowanie i wydawanie materiałów do realizowanych działań prozdrowotnych oraz dystrybucja materiałów;
  7)    podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych wynikających z diagnozy środowiska lokalnego;
  8)    współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi oraz innymi partnerami w ramach podejmowanych działań prozdrowotnych realizowanych na terenie powiatu.

   

  Wytyczne do pracy placówek oświatowo-wychowawczych w zakresiewychowania zdrowotnego i promocji zdrowia w roku szkolnym 2020/2021

   

  Profilaktyka Palenia Tytoniu

  Profilaktyka Palenia Tytoniu

  Profilaktyka HIV/AIDS

  Profilaktyka HIV/AIDS

  Trzymaj formę

  Trzymaj formę

  Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy.

  Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy.

  World Health Organization

  World Health Organization

  Meningokoki

  Meningokoki

  Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

  Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

  Wybierz życie - Pierwszy krok

  Wybierz życie - Pierwszy krok

  Wirusowe Zapalenie Wątroby

  Wirusowe Zapalenie Wątroby

  Profilaktyka Raka Piersi

  Profilaktyka Raka Piersi

  Swiss Contribution

  Swiss Contribution

  Dopalacze

  Dopalacze

  Grypa

  Grypa

  Bezpieczeństwo Żywności

  Bezpieczeństwo Żywności

  Wszawica

  Wszawica

  Bezpieczne Wakacje

  Bezpieczne Wakacje

  Skąd się biorą produkty ekologiczne

  Skąd się biorą produkty ekologiczne

  Bezpieczne Ferie

  Bezpieczne Ferie

  Mamo, Tato – co Wy na to?

  Mamo, Tato – co Wy na to?