Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile.

 

psse pila

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile to nie tylko nadzór i promowanie zdrowego stylu życia. Każdego dnia nasi pracownicy robią wszystko, aby chronić Państwa zdrowie. Skuteczność tych działań zapewniają wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników, wyposażenie laboratorium w nowoczesną aparaturę badawczą oraz wdrożone systemy zarządzania w działalności nadzorowej jak i w laboratorium.


Kierownictwo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile
mgr Danuta Kmieciak
tel: (67) 351 98 78
tel. kom: 501 331 305
tel./fax: (67) 351 98 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

p.o. Z-cy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile
Regina Rogalska
tel: (67) 351 98 67
tel. kom: 782 693 222
tel./fax: (67) 351 98 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

System Zarządzania

 

Normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012
„Ocena zgodności- Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

System Zarządzania ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań klientów i stałą poprawę jakości świadczonych usług. Poprzez wdrożenie normy stanowiącej zbiór ogólnych kryteriów dla przeprowadzania czynności kontrolnych (inspekcyjnych) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie czynności. W PSSE w Pile System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:
- Politykę Jakości,
- Księgę Jakości,
- Procedury Ogólne,
- Instrukcje,
- Procedury Techniczne.

Celem oceny funkcjonowania oraz możliwości doskonalenia Systemu Zarządzania w PSSE w Pile, przeprowadzany jest corocznie przegląd zarządzania. Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile pełni Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości.

Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości mgr inż. Agnieszka Perska
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, tel: 67 351-98-48, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W działalności laboratoryjnej wdrożono system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” co zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 616. Gwarancją wysokich kompetencji technicznych do wykonywania badań są pozytywne wyniki udziału w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.
Laboratoria wchodzące w skład Oddziału Laboratoryjnego:
- Laboratorium Badania Wody i Gleby
- Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości w Oddziale Laboratoryjnym
mgr inż. Jadwiga Duraj
Laboratorium Badania Wody i Gleby
Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, tel. 67 351 98 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Statut - Zarządzenie nr 351/12 Wojewody Wielkopolskiego.

 

Uzasadnienie oraz Statut Powiatowa Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile.

Loading...


HISTORIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ


Zakończenie I wojny światowej przywróciło istnienie niepodległej Rzeczypospolitej oraz jej struktur organizacyjnych i administracyjnych. Wraz z ukonstytuowaniem się władz państwowych, rozpoczęto tworzenie struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne i życie ludzi, ważnych z uwagi na szalejące w powojennej Europie epidemie i zarazy oraz katastrofalną sytuację sanitarną na terenie nowo powstałego państwa polskiego.

Już w styczniu 1919 r. zostaje powołane Ministerstwo Zdrowia Publicznego, do którego zadań należało między innymi zwalczanie chorób przewlekłych i zakaźnych. Instytucją, która w zamierzeniu swych twórców miała wspierać władze państwowe w realizacji celów sanitarno - epidemiologicznych był powstały w listopadzie 1918 r. Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny (PCZE) jako zakład badawczy i laboratorium zajmujące się metodami zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u ludzi. W 1923 roku PCZE zostało przekształcone w Państwowy Zakład Higieny (PZH), który w swej działalności łączy zadania sanitarne z działalnością badawczą. Instytucja ta, działa obecnie jako Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Okres II Rzeczypospolitej to nie tylko rozwój struktur centralnych, które w wyniku poprawy sytuacji epidemiologicznej kontytuowały swą działalność w kierunku progresu jakości zdrowia publicznego. Do roku 1939 powstało 13 filii terenowych PZH, wspierających działalność laboratoryjną i naukową centrali.

Wraz z zapobieżeniem bezpośredniego zagrożenia wybuchu epidemii rozszerzył się katalog obszarów i działań w zakresie zdrowia publicznego – do tradycyjnych zagadnień profilaktyki i diagnostyki kontroli chorób zakaźnych, produkcji szczepionek i surowic dołączyły również zagadnienia z zakresu higieny pracy, kontroli leków, higieny żywności i żywienia czy jakości wody do picia.

II wojna światowa to czas dramatycznego spadku poziomu bezpieczeństwa ludności w zakresie sanitarno – epidemiologicznym oraz degradacja i wyniszczanie istniejących już instytucji.

Działania wojenne doprowadziły do dramatycznych zniszczeń, które dotknęły całą populację Polski. Zakończenie wojny to również czas wyzwań dla bezpieczeństwa sanitarnego ludzi z uwagi na szalejące epidemie tyfusu, błonicy czy czerwonki, brak leków i szczepionek oraz tworzenie się dużych, sztucznych skupisk ludzi związanych z migracjami i wysiedleniami.

Powstałe w 1945 roku Ministerstwo Zdrowia opierało się na działalności doraźnej wykonywanej przez tak zwane Kolumny Sanitarne, które odpowiadały za akcje przeciwepidemiczne na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzące do ograniczania szerzenia się chorób zakaźnych i zwalczania ognisk już istniejących. Wraz z postępującą normalizacją sytuacji w kraju oraz odbudową, zmieniły się również struktury i charakter instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sanitarne.

Swoista rewolucja nastąpiła w roku 1952, kiedy to ostatecznie na szczeblu wojewódzkim wykształciły się wojewódzkie stacje sanitarno – epidemiologiczne (wraz z powstającymi również stacjami powiatowymi). Ich zadaniem był nadzór bieżący i akcje sanitarno – porządkowe. W roku 1954 utworzono Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), strukturę, która posiadała również kompetencje w zakresie nadzoru zapobiegawczego.

Organami nowo powstałej instytucji zostali państwowi inspektorzy sanitarni na szczeblu: wojewódzkim i powiatowym oraz miejskim, dzielnicowym i portowym, podporządkowani głównemu inpektorowi sanitarnemu odpowiedzialnemu przed Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej za wykonywane zadania. Organy te, posiadały kompetencje i obowiązki na niespotykaną dotychczas skalę, będąc odpowiedzialne za bieżący i zapobiegawczy nadzór sanitarny, zapobieganie chorobom zakaźnym i popularyzowanie zasad higieny, wpływając przez to na wiele kluczowych dla funkcjonowania państwa i życia obywateli dziedzin.

Aby w pełni zrozumieć działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy przypomnieć, że nadzór sanitarny, to kontrolowanie stanu sanitarnego wszelkich wynikających z zapisów prawa podmiotów. Zapobiegawczy nadzór sanitarny to przede wszystkim opracowanie norm higieniczno – sanitarnych i wytycznych odnośnie wymagań sanitarnych dla wspomnianych podmiotów.